RUS|

LAT

Apbedīšanas pakalpojumi LatvijāViszemākās cenas

Attelis

1. Informacija par pārzini

Jūsu personas datu pārzinis ir SIA “Apbedīšanas nams – krematorija”, reģistrācijas numurs: 40103201487, juridiskā adrese: Jēkabpils iela 28, Rīga, LV-1003, tālrunis +371 20 018 333.

2. Kontaktinformācija sazinai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekš norādītos mūsu sakaru kanālus vai sazinoties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu.

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu klientu, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija.

Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Papildus šiem noteikumiem Jūs varat iepazīties ar sekojošiem papildus personas datu apstrādes paziņojumiem:

● Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumi Nr.600 “Kremācijas noteikumi”

● EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

a) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī rēķinā vai līgumā (t.sk. sadarbības līgumā) noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams arī Jūs identificēt, identificēt mirušo personu, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu, kā arī nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta, klienta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, klienta personas kods, saziņas adrese, klienta saistība ar mirušo, bankas konta numurs, identifikācijas dokumentu dati u.c. dati, kas nodrošina apbedīšanas procesa pabeigšanu.

Vienlaikus varētu būt nepieciešamas ziņas par mirušas personas vārdu, uzvārdu, atrašanās vietu, pēdējo dzīvesvietas adresi un pārējo informāciju, kas varētu ļaut nodrošināt pilnvērtīgu apbedīšanas procesa pabeigšanu.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

● līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – VDAR) 6.panta pirmās daļas b punkts), piemēram, Jums piekrītot iesniegt informāciju par Jūsu konta Nr., lai atgrieztu pārmaksāto maksu par pakalpojuma izmantošanu pēc valsts vai pašvaldības piešķirtā pabalsta;

● juridiska pienākumu izpilde (VDAR 6.panta pirmās daļas c punkts);

● pārziņa leģitīmās intereses (VDAR 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, Jūs kā klienta, klienta kontaktpersonas identificēšana un saziņas ar Jums nodrošināšana.

b) Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt gan MK Noteikumu Nr.600 “Kremācijas noteikumu”, gan citu apbedīšanas nozares normatīvo aktu prasības (sīkāk sk. “Mirušo apbedīšana” (uz vietne)). Tāpat mums jāizpilda arī grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu, Arhīva likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī uzraugošo iestāžu prasības.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt katrā normatīvajā aktā noteikto darbību izpildei nepieciešamos personas datus, piemēram, ievākt ziņas par mirušā laulāto, radiniekiem, vai citu personu, kura organizē mirušā apbedīšanu, apmainīties (nodot) ar ziņām saistībā ar apbedīšanu (kremācija vai bēres) ar valsts attiecīgajiem uzraugošiem dienestiem un citām normatīvajos aktos noteiktām personām, t.sk. valsts iestādēm un tiesām.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

● Juridiska pienākumu izpilde (VDAR 6.panta pirmās daļas c punkts).

c) Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumus, kā arī publicēt materiālus no mūsu organizētiem publiskiem pasākumiem. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: Klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, interneta vidē veikto darbību atspoguļojums, atsevišķos gadījumos personas attēls fotogrāfijās un video ierakstos;

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

● datu subjekta piekrišana (VDAR 6.panta pirmās daļas a punkts);

● līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (VDAR 6.panta pirmās daļas b punkts);

● pārziņa leģitīmās intereses (VDAR 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, mūsu kā pārziņa publicitātes nodrošināšana

d) Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt mūsu teritorijas, ēku un citu īpašumu videonovērošanu, lai nodrošinātu pierādījumus savu interešu aizsardzībai, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nodrošināt datu saglabāšanu, nepieciešamības gadījumā, izpaust informāciju tiesām un citām valsts iestādēm, apmainīties ar informāciju uzņēmumu grupas ietvaros, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: mūsu telpu un teritorijas apmeklētāju attēls videonovērošanas ierakstos, atrašanās vieta un laiks, balss ieraksti, identificēt Jūs un saglabāt šo informāciju, glabāt datus rezerves kopijās un citi dati atbilstoši nepieciešamībai;

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

● Pārziņa leģitīmās intereses (VDAR 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, noziedzīgo nodarījumu atklāšanas nolūkos, datu atjaunošanas nolūki, pierādījumu saglabāšana.

● Pārziņa leģitīmās intereses (VDAR 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, noziedzīgo nodarījumu atklāšanas nolūkos, datu atjaunošanas nolūki, pierādījumu saglabāšana.

● Juridiska pienākumu izpilde (VDAR 6.panta pirmās daļas c punkts), piemēram, piekļuves kontroles sistēmas darbības nodrošināšana, lai neatļautu nepiederošu personu iekļūšanu telpās un teritorijā atbilstoši MK Noteikumu Nr.600 “Kremācijas noteikumu” 6.3.punkta un pārējo punktu prasībām.

e) Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai un sadarbības ar pakalpojumu sniedzējiem un citiem sadarbības partneriem nodrošināšanai.

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt tehnisku un organizatorisku risinājumi izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, izmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošināt pienācīgu pakalpojumu sniegšanu, kā arī apstrādāt Jūsu kā sadarbības partneru norādītas kontaktpersonu datus, lai nodrošinātu pilnvērtīgu saziņu ar sadarbības partneri.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

● Pārziņa leģitīmās intereses (VDAR 6.panta pirmās daļas f punkts).

5. Kas varētu piekļūt jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

● mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;

● personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes tehniskais uzturētājs, drošības pakalpojumu sniedzējs, citas personas, kuras ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu mums;

● valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, tiesas, uzraudzības iestādes;

● trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats.

6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

● ārpakalpojumu grāmatveži, auditori, tulki, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;

● IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieks/ izstrādātājs/ tehniskais uzturētājs;

● parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji;

● drošības pakalpojumu sniedzējs;

● citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu;

Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties, par ko mēs nekavējoties veiksim izmaiņas arī šajā dokumentā.

7. Vai jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus eiropas savienības (es) vai eiropas ekonomiskās zonas (eez) valstīm?

Mēs varam nodot Jūsu datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas, ja tas ir nepieciešams apbedīšanas pakalpojumu nodrošināšanai, piemēram, repatriācijas gadījumā jeb mirušas personas ķermeņa pārvadāšanai no ārvalstīm.

Cik ilgi mēs glabāsim jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

● personas datus, kas nepieciešami kremācijas pakalpojumu izpildei - mēs glabāsim atbilstoši MK noteikumu Nr.600 “Kremācijas noteikumi” prasībām 75 gadus pēc tam nodot lietvedību par katra mirušā kremāciju valsts arhīvā;

● personas datus, kas nepieciešami pakalpojuma izpildei - mēs glabāsim līdz pakalpojums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);

● personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus;

● datus, lai nodrošinātu datu atjaunošanu, mēs glabāsim rezerves kopijās līdz brīdim, kamēr tiks izveidots minimālais jaunāku rezerves kopiju skaits, lai iepriekšējās rezerves kopijas varētu izdzēst;

● datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem - 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

● Video novērošanas rezultātā iegūtos datus mēs varam glabāt 1 mēnesi, bet neaprobežojoties ar šo laiku, lai atklātu iespējamos noziedzīgos nodarījumus;

● Audio ierakstus mēs varam glabāt 18 mēnešus attiecībā uz tālruņa ierakstiem un klientu apkalpošanas centrā veiktiem ierakstiem, lai nodrošinātu mūsu sarunas fiksēšanu un uzrādīšanu domstarpību gadījumos.

9. Kādas ir jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku atbildes sagatavošanas laiku, par ko mēs Jūs informēsim), un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus. Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības kādā no sekojošiem veidiem:

● iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā: Jēkabpils ielā 28, Rīgā, katru darba dienu biroja darba laikā, noskaidrojot šo informāciju pa tālr. +371 20 018 333;

● iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz adresi: Jēkabpils iela 28, Rīgā, LV-1003;

● iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu, ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei. Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai).

10. Kur jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums. a Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā

11. kādēļ jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās saistības apbedīšanas procesa pabeigšanai, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un, lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt apbedīšanas pakalpojuma uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu vai piedāvāt Jums izdevīgus pakalpojuma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

12. Kā mēs iegūstam jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

● apbedīšanas pakalpojuma veikšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;

● ja apbedīšanas pakalpojumu piesaka trešā persona un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu vai ar mirušo saistīto personu, vai iesniegusi dokumentus, kurā Jūsu dati ir atspoguļoti;

● no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;

● tīmekļa vietnē https:/ www.krematorija.lv, izmantojot sīkdatnes (cookies);

● atsevišķos gadījumos no trešo personu datu bāzēm;

● attiecīgos gadījumos, no videonovērošanas un balss ierakstiem.

13. vai jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

Sīkdatņu politika

● Kas ir sīkdatne (jeb angļu valodā “cookies”)?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā un ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus vai uzlabot lietošanas pieredzi. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī, kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

● Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes: Google Inc izveidotās programmas Google Analytics veidotās sīkdatnes. Google Analytics sīkdatņu izmantošanas mērķis ir vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem varat iepazīties

● Kā izslēgt sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. To iespējams izdarīt ar visām sīkdatnēm, kas ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana ierīcē. Taču tādā gadījumā Jums, iespējams, manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. Ja Jūs vēlaties, lai mēs neiegūtu informāciju par Jūsu aktivitātēm mūsu tīmekļa vietnē, Jums jāaktivizē Google AnalyticsOpt-out Browser Add-on papildrīks.